Daxiang Grammar

โปรแกรมไวยากรณ์จีน รวบรวมกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ ของไวยากรณ์จีน อย่างครบถ้วน โดยเน้นลักษณะสำคัญทางไวยากรณ์จีน ได้แก่ ชนิดของคำ (คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ คำสรรพนาม คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำเสริม คำบอกจำนวน คำลักษณนาม คำอุทานและคำเลียนเสียง) วลีชนิดต่าง ๆ ส่วนประกอบของประโยค (บทประธาน บทกริยา บทกรรม บทกริยาวิเศษณ์ บทขยายนาม บทเสริม) ประโยคเชิงเดี่ยว และประโยคเชิงซ้อน เป็นต้น แสดงอักษรจีนแบบย่อ Chinese(Simplified) , ภาษาจีนแบบดั้งเดิม Chinese(Traditional) , pinyin and jyutping มีหน้าประวัติของคำที่ได้ค้นหาแล้ว อ่านออกได้ 3 ภาษา คือ เสียงไทย เสียงจีนกลาง (Mandarin) และเสียงจีนกวางตุ้ง (Cantonese) จากเจ้าของภาษา
โปรแกรมไวยากรณ์จีน จัดทำเป็นลักษณะคู่มือในการใช้ไวยากรณ์จีนที่ถูกต้องและสะดวกในการค้นหา มีตัวอย่างประกอบในการแสดงวิธีการใช้ไวยากรณ์
โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือที่ดี เพื่อประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ภาษาจีน ในการใช้ไวยากรณ์จีนให้ถูกต้อง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในภาษาจีน

大象语法全面汇集了汉语语法的各种规则,突出汉语语法重要特点,包括词的种类(名词、动词、形容词、代词、副词、介词、连词、助词、数词、量词、叹词、拟声词)、各种短语、句子成分(主语、谓语、宾语、定语、状语、补语)、单句和复句等,显示简体中文、繁体中文、拼音(Pinyin)和粤拼(Jyutping),记录已搜索的词汇,拥有词汇的泰文、中文和广东话母语发音。
大象语法是正确使用汉语语法的手册,便于搜索查找,在语法使用方法上附有例子。
大象语法软件是学习汉语、正确使用汉语语法的良师益友,适用于中学生、大学生以及中文爱好者。

คุณสมบัติของโปรแกรม
• เปิดโปรแกรมพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว
• ค้นหาได้รวดเร็ว
• บันทึกประวิติการค้นหา
• ออกเสียงไทย จีนกลาง จีนกวางตุ้ง จากเจ้าของภาษา
• ใช้คีย์บอร์ดได้หลากหลายชนิด
• ปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ขนาด เพื่อสะดวกในการอ่าน
• ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตในการทำงานของโปรแกรม

软件性能如下:
• 打开软件即可使用;
• 快速搜索词汇;
• 记录已搜索的词汇;
• 拥有词汇的泰文、中文、广东话母语发音;
• 可使用多种键盘;
• 可将字体调整为3种规格,方便阅读;
• 使用软件时无需上网。