ลดราคา

1打折ลดราคา(ใช้กับเปอร์เซ็นต์)
2打4.5折ลด 4.5%
3打9.5折ลด 5%
4打9折ลด 10%
5打9.5折ลด 15%
6打8折ลด 20%
7打7.5折ลด 25%
8打7折ลด 30%
9打6折ลด 40%
10打5折ลด 50%
11打4折ลด 60%
12打3折ลด 70%
13打2折ลด 80%
14打90折ลด 90%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *